Stadgar

Stadgar för Västerbottens Läns Nykterhetsförbund


§ 1 Västerbottens Läns Nykterhetsförbund (VLN) är ett samarbetsorgan för inom länet verksamma distriktsorganisationer (eller motsvarande) inom nykterhetsrörelsen. Därjämte kan medlemskap i länsförbundet beviljas andra organisationer, som förklarar sig villiga att samverka med nykterhetsrörelsen i arbetet för folknykterhet.

§ 2 Förbundet är anslutet till Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN.

§ 3 Länsförbundets uppgift är, att utgöra sammanhållande organ för länets frivilliga nykterhetsverksamhet i syfte att i görligaste mån samordna och effektivisera nykterhetsrörelsens insatser, samt att representera medlemsorganisationerna i regionala samarbetsorgan. att samverka med Västerbotten Läns Landsting om överenskommelser och uppdrag kring folkhälsomålen att stödja de anslutna organisationernas arbete och verka för samarbete kring mål och kampanjer. att ordna opinions- och upplysningsmöten, kurser, konferenser etc. i egen regi eller i samarbete med andra organisationer och samhälleliga organ, samt att främja en aktiv medborgaropinion i nykterhetspolitiska frågor och i aktuella lägen samla denna opinion till meningsyttringar i syfte att påverka avgöranden i riksdag, landsting och kommuner.

§ 4 Styrelsen väljes av årsmötet och består av ordförande, som väljes för ett år, plus 6 eller 8 ledamöter, som väljes på sådant sätt att hälften av ledamöterna väljes vart annat år. Ersättare kan väljas om årsmötet så beslutar. Styrelsen och Au är beslutsföra när minst hälften plus en av hela antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen kan inom sig även utse ett arbetsutskott. För revision av förbundets räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer och minst en ersättare för dessa.

§ 5 Styrelsen har uppdraget att att föra noggranna räkenskaper över förbundets inkomster och utgifter, vilka omfattar kalenderåret, att förbereda ärenden som skall behandlas på årsmötet, att till årsmötet framlägga skriftlig årsberättelse, ekonomiska redogörelser, revisionsberättelse samt arbetsplan och budgetförslag. Dessa dokument skall kungöras för medlemsorganisationerna senast två veckor före årsmötet genom att publiceras på förbundets hemsida. att hos landstinget, ev. kommuner och andra bidragsgivare ansöka om anslag för verksamhetens genomförande, samt att vaka över förbundets angelägenheter och tillse att verksamheten blir så effektiv som möjligt.

§ 6 Förbundets årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår. Vid årsmötet har varje ansluten medlemsorganisation rätt att representera med två ombud för varje påbörjat 250-tal medlemmar. Dessutom har varje organisation rätt till ett ombud per lokal förening. Vid extra möte gäller samma representationsrätt Årsavgiften till förbundet erläggs av de anslutna organisationerna med en avgift, vars storlek beslutas av årsmötet.

§ 7 Kallelse till årsmöte skall utsändas senast trettio dagar före mötesdagen. Till extra möte skall kallelse ske minst tio dagar före mötet. Motionsrätt till Länsförbundet tillkommer varje ansluten organisation. Motion skall vara insänd senast 1 mars för att unna tas upp till behandling vid årsmötet.
§ 8 Vid årsmötet skall förekomma; a) Fråga om mötet utlysts i laga ordning b) Fastställande av ombudsförteckning c) Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet d) Beslut om årsavgifter e) Behandling av arbetsplan och andra förslag från styrelsen f) Behandling av motioner g) Fastställande av arvoden och traktamentsersättningar h) Val av styrelse och ev ersättare i) Val av revisorer och ersättare j) Val av valberedning till kommande årsmöte k) Delegatbeslut l) Andra ärenden

§ 9 Ändringar av dessa stadgar kan beslutas av ett årsmöte med två tredjedels majoritet eller av två på vardera följande möten, varav det ena skall vara årsmöte, med enkel majoritet.

§ 10 Förslag om förbundets upplösning kan vinna giltighet endast om det godkännes med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten, av vilket det ena skall vara årsmöte. Tillgångar överföres då till SLAN eller motsvarande riksorganisation med krav för denna att fördela tillgångar bland de organisationer, som är verksamma och har tillhört Västerbottens Läns Nykterhetsförbund till dess upplösning.

Dessa stadgar har antagits av årsmötet 2019