Verksamhetsplan2021

Verksamhetsplan 2021

Arbetsplan 2021
Bertil Forsberg föredrog förslaget till arbetsplan för 2021. Pandemin styr fortfarande vilka aktiviteter som kan genomföras. En preliminär plan och en uppdaterad hemsida vln.se, där nyheter löpande presenteras, utgör arbetsplanen. Samverkan och idéutbyte kring digitala former för aktiviteter genomförs. Behovet av förebyggande arbete är om möjligt ännu större i denna pandemi. Digitala seminarier inom alkohol, narkotika eller folkhälsoområdet genomförs höst respektive vår. Via hemsidan delar vi liknande arrangemang, som genomförs av andra. Vi lyfter på temat "Fira nyktert" alkohol och berusning ur smittspridningssynpunkt. Kampanjen "Ge barnen en vit jul" – vill ge fler barn möjlighet till en jul tillsammans med nyktra vuxna. Joakim Löfbom lyfte aktiviteter kring Sober Oktober.
VLN ska söka bidrag från Region Västerbotten för Folkhälsoarbete, då denna möjlighet nu finns. Maxbelopp man kan erhålla är 50.000kr.
Beslöts att godkänna framlagt förslag till arbetsplan samt sprida information till medlemsorganisationerna att stöd finns att söka via Region Västerbottens hemsida

Beslutat att VLN erhåller 37.000:- från Region Västerbotten för genomförande av tre webseminarier!
När och vilka ämnen kommer att presenteras på vår hemsida efter hand