Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för 2020 för Västerbottens läns Nykterhetsförbund - den samlade nykterhetsrörelsen i Västerbotten
Styrelsen för VLN har haft följande sammansättning under 2020:

Ordförande AU Bertil Forsberg SBF Vice ordförande AU Ann-Marie Lindgren SBF Sekreterare AU Kerstin Sjöström IOGT-NTO Kassör AU Carina Granberg IOGT-NTO Ledamot Margot Asplund SBF Ledamot Tina Engström IOGT-NTO Ledamot Björn Hansson IOGT-NTO Ledamot Carl-Axel Hedström MHF Ledamot Kurt Bergner MHF

Styrelsen har haft nio styrelsemöten under verksamhetsåret.
De flesta av dessa har varit digitala med anledning av den pågående Covidpandemin.

Årsmöte 2020
Vid tiden för 2020 års årsmöte kom restriktioner, med anledning av den pågående Covidpandemin, som rekommenderade att inte samla personer för olika möten.
Styrelsen beslutade att skjuta på årsmötet till hösten.
Det visade sig att situationen då var likartad så det beslutades att inte hålla något årsmöte för 2020. Konferenser/Seminarium/Utbildningsdagar Eftersom 2020 präglats av Covidpandemin och de restriktioner som följt med den så har de aktiviteter som genomförts under året i stort varit digitala. - Arrangemang runt JUNIS-rapporten 2020 - ”Fråga alla” - 5/10 på Internationella barndagen ordnade VLN ett webbseminarium på temat ”Barns rätt att må bra och känna sig trygga”. Ett tjugotal deltagare var med och det blev en bra mix av medverkande. Erik Nilsson BRIS berättade om hur barn och unga och även vuxna kontaktar BRIS och vad deras samtal handlar om. Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare i Junis berättade om den årliga Junisrapporten. Maria Lundqvist-Brömster socionom i Nordmalings kommun berättade bl.a. om ett samarbetsprojekt mellan socialtjänsten och skolan som går ut på tidig upptäckt av barn med speciella behov. -
21/10 Anna Carlsson Cheikh, politisk sekreterare i Junis, var med på Västerbottens Socialnämndsordförandeträff och redogjorde för rapporten. Det blev en bra diskussion med länets socialnämndsordförande.
JUNIS-rapporten presenterades även den 9/12 på en dag i Umeå på temat ”Familjeorienterat arbetssätt – barn i familjer med missbruk”. Dagen arrangerades av Region Västerbotten i samarbete med Socialstyrelsen.
Utbildningsdag om ”Effekter av alkohol före, under och efter graviditeten” VLN planerade för en utbildningsdag på detta tema som främst vände sig till läkare, barnmorskor, sjuksköterskor m.fl. Tyvärr fick aktiviteten ställas in eftersom målgruppen inte hade möjlighet att delta då trycket på sjukvården ökade markant pga pandemin.
Rum i ditt hjärta Det har pga restriktionerna inte kunnat genomföras några aktiviteter runt utställningen ”Rum i ditt hjärta” under 2020. Folknykterhetens vecka VLN:s olika medlemsorganisationer genomförde en del aktiviteter runt om i Västerbotten under Folknykterhetens vecka, då med hänsyn taget till den pågående pandemin.
Ge barnen en vit jul Även i år hade VLN plugin annonser i VK och VF på temat ”Ge barnen en Vit Jul” inför julen. Dessa annonser har VK Media bjudit på. VLN höll också i samordningen av en med medlemsorganisationer gemensamt utformad annons i decembernumret av gratistidningen Umeå Guiden.
Hemsida En av VLN:s informationskanaler är VLN:s hemsida.
Som tidigare år är det Åke Eriksson, Skellefteå som ansvarat för uppdatering av hemsidan www.vln.se. Styrelsen tackar för det arbete som Åke lagt ned för att sköta VLN:s hemsida.
Media /Påverkan - Samråd om EUs Cancerplan – VLN har lämnat in synpunkter inför EU:s framtagande av Cancerplan. I ursprungdokumentet fanns det inte med mycket om alkoholens skadeverkningar. I det slutliga dokumentet har dock alkoholen lyfts som en cancerframkallande faktor. - VLN var tillsammans med flera andra ideella organisationer med i en insändare angående RUS Västerbottens Regionala Utvecklings Strategi. Det framfördes bl.a. synpunkter på att den ideella sektorn inte finns med i detta dokument.
Representation Länssamrådsgruppen för ANDTS har varit verksam under året. Ann-Marie Lindgren och Björn Hansson har representerat VLN i denna samrådsgrupp. Bertil Forsberg och Margot Asplund har varit ersättare.
VLN är medlem i Samforma, tidigare SEÖN - Social ekonomi övre Norrland. Ann-Marie Lindgren är ledamot i Samformas styrelse som representant för NBV Norr. VLN är även medlem i SLAN – Sveriges landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor.
Ekonomi
Under året som varit har det inte varit möjligt att ansöka om Folkhälsobidrag från Region Västerbotten. Den möjligheten kommer inte heller att finnas under första halvan av 2021. Eftersom Folkhälsobidraget i stort är den enda inkomstkällan för VLN så gick verksamheten för 2020 back. Resultat för VLN för 2020 blev ett minus på 16 059 kr och tillgångar vid årets slut var 134 650 kr. Se vidare i den ekonomiska redogörelsen!
Slutord 2020 har varit ett speciellt år då vi under pandemin inte har kunnat mötas som vanligt. Detta har även förhindrat VLN och våra medlemsorganisationers möjligheter att genomföra planerade och sedvanliga aktiviteter. För VLN och många distrikts- och riksorganisationer slog restriktionerna till innan årsmötena skulle hållas, medan lokalföreningarna ofta i januari-februari han besluta om årsprogram som sedan fick inställas. Motivet att vara med i idéburna organisationer är ofta både deras idé och den sociala gemenskap som finns. Pandemin har medfört att social gemenskap inte alls erbjudits på vanligt vis, vilket kanske riskerar att försvaga föreningar. Med vår vision om ett gott liv utan alkohol och andra droger har pandemin dock skapat änne fler argument för vår idé! Myndigheter och regeringar i de flesta länder har visat att de mycket väl vet hur krogliv och berusning medför att människor förlorar omdömet och inte tar hänsyn till regler och risker. Därför har omfattande förbud och restriktioner använts mot alkoholservering. Vi vet ju att även många andra risker och regelbrott än de som rör pandemin påverkas på samma sätt av berusning. Vi bör därför känna oss inspirerade att nystarta verksamheten efter pandemin och ta den debatten med våra beslutsfattare!
Rapport landstingsbidrag folkhälsoarbete 2021 Troligtvis kommer det inte något beslut angående bidraget för folkhälsoarbetet förrän i februari 2021. Man kommer då att kunna söka bidrag först för hösten 2021. Det innebär att den ideella sektorn har blivit utan bidrag för folkhälsoarbetet från landstinget/regionen i 1.5 år. Ann-Marie föreslår att vi ska höra med Samverka ifall de är intresserade av att vara med på en insändare på detta tema. Bertil och Ann-Marie skriver ett förslag till insändare och hör med ansvariga på Samverka ifall det är intresserade. - Hemsidan – är uppdaterad på det som gäller Ge barnen en Vit Jul. Diskussion om detaljer på Hemsidan. Margot tar kontakt med Åke och justerar utifrån det vi resonerat om. - Annons i Umeå Guiden – Annonsen är klar. Önskvärt att vi får betala denna - Insändare – Alla hjälps åt att skriva insändare på temat Vit Jul. § 104
Rapport ANDTS-rådet ANDTS-rådet hade möte i går. Tyvärr hade Ann-Marie krångel med sitt internet så hon missade en del av mötet.
Utbildningsdagen den 9/12 ”Barn och ungas uppväxt” blir digitalt. Vi har tyvärr inte fått någon inbjudan till detta. Frågan om hur inbjudan går ut kommer att tas upp vid nästa ANDTS-råd.
Övriga rapporter - Microcatering – Det finns en tendens till att olika kommuner tar beslut om att det ska vara tillåtet för restauranger att leverera alkohol i samband med att de levererar hem mat. Vi ska vara uppmärksamma på om det kommer sådana förslag från våra kommuner. Ann-Marie skriver en e-post till länsdrogssamordnare med en fråga om vad som gäller i detta fall. - Samforma har haft medlemsmöte. Peter Örn, berättade om arbetet i kommittén Demokrati 100 år. Hampus Nilsson, utredare på LSU - Sveriges ungdomsorganisationer berättade om en rapport som gjorts runt ”hot och hat” som riktar sig mot hela organisationer. Det finns hot som tvingar personer att sluta med sina uppdrag. Det var ett positivt möte där många berättade om sina erfarenheter.
Styrelsen för VLN Bertil Forsberg Ann-Marie Lindgren Carina Granberg Kerstin Sjöström Björn Hansson Tina Engström Margot Asplund Carl-Axel Hedström Kurt Bergner