Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021-03-25

Protokoll fört vid årsmöte med Västerbottens Läns Nykterhetsförbund Torsdag 2021-03-25 kl. 19.00 via Lifesize
§ 1. Öppnande
Ordförande Bertil Forsberg hälsade välkommen och förklarade årsmötet 2021 öppnat.
Det var en speciell situation med en pandemi som medförde att årsmötet 2020 ej kunde genomföras.
§ 2. Val av mötespresidium
Beslöts att välja Mats Lundström, IOGT-NTO, till mötesordförande och Lena Lindgren, IOGT-NTO, till mötessekreterare.
§ 3. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare
Beslöts att välja Nicole Steegmans, IOGT-NTO, och Lars Windelius, SBF, till protokollsjusterare tillika rösträknare.
§ 4. Val av referent
Beslöts att välja Bertil Forsberg, SBF, till referent för årsmötet.
§ 5. Beslut om årsmötets behörighet.
Kallelse till årsmöte skall utsändas senast trettio dagar före mötesdagen.
Beslöts att årsmötet stadgeenligt kallats
§ 6. Fastställande av ombudsförteckning
Beslöts att efter upprop fastställa antalet närvarande röstberättigade ombud till 16, fördelade med 8 från styrelsen, 4 från IOGT-NTO och 4 från
SBF.
§ 7. Fastställande av föredragningslista
Beslöts att fastställa föredragningslistan
§ 8. Verksamhetsberättelse för 2019 samt 2020
Bertil Forsberg föredrog verksamhetsberättelsen för båda åren eftersom årsmötet 2020 ställdes in pga. av pandemin. Han lyfte särskilt seminarier kring barns rätt att känna sig trygga och JUNIS rapporten, samt utbildning om äldre och alkohol. EU och alkoholfrågan är alltid aktuell och VLN påtalade alkoholens roll avseende cancer i ett yttrande över EU:s cancerplan.
Beslöts att lägga verksamhetsberättelserna för 2019 och 2020 till handlingarna
§ 9. Ekonomisk redogörelse
Carina Granberg föredrog den ekonomiska redogörelsen. Den visar på en förlust.
Delvis beror denna på att Region Västerbotten drog in möjligheten att söka ekonomiskt stöd för folkhälsoinriktade aktiviteter.
Beslöts att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.
§ 10. Revisionsberättelse
Karl-Olof Olofsson föredrog revisorernas berättelse
Beslöts att lägga revisorernas berättelse till handlingarna
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet
Beslöts att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 12. Motioner.
Inga motioner har inkommit till årsmötet
§ 13. Arbetsplan 2021
Bertil Forsberg föredrog förslaget till arbetsplan för 2021. Pandemin styr fortfarande vilka aktiviteter som kan genomföras. En preliminär plan och en uppdaterad hemsida vln.se, där nyheter löpande presenteras, utgör arbetsplanen. Samverkan och idéutbyte kring digitala former för aktiviteter genomförs. Behovet av förebyggande arbete är om möjligt ännu större i denna pandemi. Digitala seminarier inom alkohol, narkotika eller folkhälsoområdet genomförs höst respektive vår. Via hemsidan delar vi liknande arrangemang, som genomförs av andra. Vi lyfter på temat "Fira nyktert" alkohol och berusning ur smittspridningssynpunkt. Kampanjen "Ge barnen en vit jul" – vill ge fler barn möjlighet till en jul tillsammans med nyktra vuxna. Joakim Löfbom lyfte aktiviteter kring Sober Oktober.
VLN ska söka bidrag från Region Västerbotten för Folkhälsoarbete, då denna möjlighet nu finns. Maxbelopp man kan erhålla är 50.000kr.
Beslöts att godkänna framlagt förslag till arbetsplan samt sprida information till medlemsorganisationerna att stöd finns att söka via Region Västerbottens hemsida
§ 14. Fastställande av ersättningar
Beslöts att vid representation utgår ersättning enbart för förlorad arbetsinkomst.
§ 15. Fastställande av budget inklusive årsavgift för 2021
Carina Granberg föredrog budgetförslaget för 2021. Det är ett budgeterat underskott, där tillskott görs ur egna kapitalet.
Beslöts att godkänna framlagt budgetförslag.
§ 16. Val av ordförande för 1 år
Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag välja Bertil Forsberg till ordförande på 1 år
§ 17. Val av styrelseledamöter samt ersättare
Enligt stadgarna kan styrelsen omfatta 6-8 ledamöter, samt ersättare om årsmötet så beslutar. Tina Engström, IOGT-NTO, Björn Hansson , IOGT-NTO samt Carl-Axel Hedström, MHF har avböjt omval.
Beslöts att välja till styrelseledamöter
Ann-Marie Lindgren SBF omval 1 år
Kerstin Sjöström IOGT-NTO omval 1 år
Carina Granberg IOGT-NTO omval 2år
Margot Asplund SBF omval 2 år
Emma Berggren SBU nyval 2år
Kurt Bergner MHF omval 1år
Ola Berglund MHF nyval 2 år
Nicole Steegmans IOGT-NTO nyval 1 år
välja till ersättare
Sven Ederlöf SBF nyval 1år
§ 18. Val av 2 revisorer samt ersättare
Beslöts att välja Kjell Smedjegård och Karl-Gunnar Miltsis till revisorer för 1 år
välja Johan Brändström och Joakim Löfbom till revisorsersättare för1 år
§ 19. Val av valberedning
Lars Lindgren SBF avsade sig uppdraget. Ann-Marie Lindgren föreslog att valberedningen borde bestå av tre personer, en från respektive organisation – MHF, SBF samt IOGT-NTO.
Beslöts att välja Mats Lundström, IOGT-NTO, Carl-Axel Hedström, MHF, till valberedning på 1 år samt att uppdra till SBF att utse en person till valberedningen inom ca 6 månader
§ 20. Beslut om uttalande
Bertil Forsberg föredrog ett utkast till uttalande på temat alkohol och våld samt alkoholens roll i smittspridning och pandemin.
Beslöts att uppdra till Bertil Forsberg att sprida det bearbetade uttalandet
§ 21. Avslutning
Mats Lundström tackade för att han fått leda mötet och överlämnade sedan ordet till ordförande Bertil Forsberg. Bertil Forsberg framförde ett varmt tack till Björn Hansson IOGT-NTO för hans många år i VLN, och med idéer och synpunkter som utvecklat och fört verksamheten framåt. Han framförde också ett varmt tack till Tina Engström IOGT-NTO och Carl-Axel Hedström MHF. Ett varmt tack också till Åke Eriksson för hans arbete med bl a hemsidan och Karl-Olof Olofsson SBF för insatserna som revisor.
Ordförande Bertil Forsberg förklarade därefter årsmötet avslutat.
Presidium:
__________________________ ___________________________
Lena Lindgren mötessekreterare Mats Lundström mötesordförande
Justeras:
__________________________ ___________________________
Nicole Steegmans Lars Windelius